Regionalt Miljø Program (RMP) Rasegodkjenning og Låst rasekode

Fuglestadbrogete og Blæselaget gikk i 2012, sammen med Raselaget for Rygjasau,  inn for å søke Fylkesmannen om midler gjennom Regionalt Miljø Program (RMP).

De signalene vi har fått tilbake ser nå ut til å være positive og pr. i dag har vi fått signaler på at følgende raser er foreslått tatt med i RMP for 2013-2016:

Rygjasau, Fuglestadbrogete sau, Blæset sau, Dalasau, Gamalnorsk spæl

Det blir gitt tilskudd til raser som har sitt opphav frå Vestlandet, eller har en spesiell utbredelse her. Rasen må være på Norsk Genressurssenter sin oversikt over bevaringsverdige husdyrraser. Tilskuddet blir utbetalt på bakgrunn av antall dyr ved registreringsdato for produksjonstillegg 1. januar.

ü  Dyra må være registrert i sauekontrollen som minst 7/8 reinrasa og ha låst rasekode

 

Genressurssenteret og Animalia har laget et et system med låsing av rasekoder  i Sauekontrollen. Slik det er i dag kan hvem som helst legge inn rasekoden for sine sauer – uansett om sauene er rasereine eller ikke. Videre vil lam etter en blæsevær automatisk bli kodet som blæsete selv om de bare er 50%.  Dyr med låst rasekode vil være å anse som rasereine – noe som blant annet kan brukes som dokumentasjon i de fylkene de gis tilskudd for å ha bevaringsverdige saueraser. For at sauene skal være kvalifisert for å få låst rasekode må det foreligge dokumentasjon på at de er rasereine, dvs minst 87,5%.  Dokumentasjon på rasereinhet er stamtavler eller andre herkomstopplysninger. I tillegg skal besetningen besøkes av gruppene  oppnevnt av laget og vedtatt på vårt årsmøte i fjor.

Retningslinjer for rasegodkjenning av sau

I prosessen med å vurdere dyr for å sette låst rasekode i Sauekontrollen vil mange av dyra måtte godkjennes utfra fenotypisk og skjønnsmessig vurdering.

Dyr uten kjent stamtavle vil kunne rasegodkjennes etter fenotypevurdering. Ved avslag vil det være mulig å notere individet som 75 % eventuelt 50 % sånn at raseprosenten til avkom i påfølgende generasjon kan oppjusteres og etter hvert være tilstrekkelig for få låst rasekode. Dyr som er 87,5 % regnes for å være raserene.