Regionalt Miljø Program (RMP) Rasegodkjenning og Låst rasekode

Fuglestadbrogete og Blæselaget gikk i 2012, sammen med Raselaget for Rygjasau,  inn for å søke Fylkesmannen om midler gjennom Regionalt Miljø Program (RMP).

De signalene vi har fått tilbake ser nå ut til å være positive og pr. i dag har vi fått signaler på at følgende raser er foreslått tatt med i RMP for 2013-2016:

Rygjasau, Fuglestadbrogete sau, Blæset sau, Dalasau, Gamalnorsk spæl

Det blir gitt tilskudd til raser som har sitt opphav frå Vestlandet, eller har en spesiell utbredelse her. Rasen må være på Norsk Genressurssenter sin oversikt over bevaringsverdige husdyrraser. Tilskuddet blir utbetalt på bakgrunn av antall dyr ved registreringsdato for produksjonstillegg 1. januar.

ü  Dyra må være registrert i sauekontrollen som minst 7/8 reinrasa og ha låst rasekode

 

Genressurssenteret og Animalia har laget et et system med låsing av rasekoder  i Sauekontrollen. Slik det er i dag kan hvem som helst legge inn rasekoden for sine sauer – uansett om sauene er rasereine eller ikke. Videre vil lam etter en blæsevær automatisk bli kodet som blæsete selv om de bare er 50%.  Dyr med låst rasekode vil være å anse som rasereine – noe som blant annet kan brukes som dokumentasjon i de fylkene de gis tilskudd for å ha bevaringsverdige saueraser. For at sauene skal være kvalifisert for å få låst rasekode må det foreligge dokumentasjon på at de er rasereine, dvs minst 87,5%.  Dokumentasjon på rasereinhet er stamtavler eller andre herkomstopplysninger. I tillegg skal besetningen besøkes av gruppene  oppnevnt av laget og vedtatt på vårt årsmøte i fjor.

Retningslinjer for rasegodkjenning av sau

I prosessen med å vurdere dyr for å sette låst rasekode i Sauekontrollen vil mange av dyra måtte godkjennes utfra fenotypisk og skjønnsmessig vurdering.

Dyr uten kjent stamtavle vil kunne rasegodkjennes etter fenotypevurdering. Ved avslag vil det være mulig å notere individet som 75 % eventuelt 50 % sånn at raseprosenten til avkom i påfølgende generasjon kan oppjusteres og etter hvert være tilstrekkelig for få låst rasekode. Dyr som er 87,5 % regnes for å være raserene.

Kommentarer

30.07.2013 19:02

Ellen

https://dl.dropbox.com/u/35757047/Raserenhet.pdf

30.07.2013 19:31

johan

Akkurat, tusen takk! :D

30.07.2013 19:00

Ellen

Raselaget reiser rundt til medlemmer og rasegodkjenner Fuglestadbrogete og Blæsete etter å ha fått innsendt skjema med antall og nr. på dyra.

30.07.2013 13:52

Johan

Er det et skjema me må sende inn til dokke for å kunne få rasegodkjenning på blæsesauene det er snakk om her under, kommentar og svar frå 29.01.13??

29.01.2013 23:39

Ellen

Dyra vil være rasegodkjent i god tid før søknadsfristen i oktober 2013. Vi tar kontakt med de som har sendt inn skjema etterhvert som vi nærmer oss.

06.09.2012 12:07

F&B

Det er forøvrig ikke tillatt å flytte/kjøpe dyr over fylkesgrensene uten å ha søkt Mattilsynet!

06.09.2012 12:06

Fuglestadbrogete og Blæselaget

Hei
Baroniet i Rosendal har en liten flokk, og der er noen besteninger med 2-3 sauer likevel et par plasser som vi vet om.

27.07.2012 19:20

helge andre gjøn

hei er da noken i hordaland så har av denne rasen i dag eller . og kosen er da fett trekk på slakt dyra i for hold til nks .

09.09.2012 14:39

M.Rikstad

Hei. Me bur i hordaland, og har ein del blæset sauer. I år fekk me bare ni lam, eit sau lam, me skal ha. Åtte vær lam, men seks er enkle.

05.09.2012 12:43

Bente Langhelle

HEI

Eg bur i nord rogaland og har noen blæser.