På grunn av situasjonen rundt  fotråte, og nå også blåtunge gir ikke Mattilsynet dispensasjon til å ha felleskåringer i år heller. Dermed blir det hjemmekåring.

Registreringsdagen (for de som ikke er med i sauekontrollen) blir lørdag 26 september 2009.

Dommere er Hermund Lende og Kjell Steinar Løland.


Påmelding INNEN 19 september til Ellen tlf 92400591  el egudmest@online.no
Skjema fås (og MÅ brukes) ved å kontakte Arvid eller Ellen.
Det vil bli satt opp kjørerute, men av erfaring fra ifjor er det umulig å vite eksakt når vi er hos hver enkelt. Vi ringer ca 1time før.

Med hensyn til hvor stort område Fuglestad-brogete og Blæselaget har medlemmer i oppfordrer vi alle som er medlem i sauekontrollen til å melde inn og kåre den dagen lokallaget, for kommunen der de bor i, har kåringsdag. Disse datoene vil komme i Bondevennen og vi har også lagt dem ut her på nettsiden (se under).
For dere som registrerer vil  bare "vår" kåringsdag være den aktuell.

For at vi skal kunne finne det beste  lammet (på papiret) er det viktig at alle som kårer gjennom NSG får lagt til ekstra bedømmelse for RASETYPE under merknader!! Styret må ha kopi av kåringspapirene for at lamme skal være med i bedømmelsen. Vi kommer tilbake til hvorvidt styret kan få en kopi av disse fra sekretærene rondtom eller om vi må få kopi fra medlem.

Kåring og dommeroversikt for høsten 2009

    Dag         Stad                                  Styrer                     Pc-kårer/dommer

 

19/9     Lørdag            Rennesøy                    Sebjørn Skumsnes      Olav T Bøe

                                                                           Agnes V Siqveland

 

21/9     Mandag          Sandeid                      Håvard Helgeland         Hilde K Håland

 

21/9     Mandag          Ølen                            Lars Egil Bakka              Per Johan Lyse

 

21/9     Mandag          Strand/Forsand           Kjell Steinar Løland   Øystein Bjelland

                                                                       Svein Varhaug

 

23/9     Onsdag           Karmøy                      Olga Espevold                Per Johan Lyse

 

23/9     Onsdag                                          Ken Rune Birkeland      Leif Matningsdal

                                                                       Hermund Lende               Ernst Herredsvela

 

24/9     Torsdag           Sauda                         Olga Espevold              Hilde K Håland

 

25/9     Fredag            Gjesdal                       Jarl Nord Varhaug         Leif Matningsdal

                                                                       Hermund Lende              Ernst Herredsvela

 

25/9     Fredag            Hjelmeland                 Kjell Steinar Løland     Øystein Bjelland

 

26/9     Lørdag            Moi                             Jarl Nord-Varhaug       Ernst Herredsvela

 

26/9     Lørdag            Helleland                    Svein Varhaug             Leif Matningsdal

 

26/9     Lørdag            Bjerkreim                    Guttorm Gudmestad    Olav T Bøe

                                                                         Bjørn Høyland              Per Johan Lyse

 

28/9     Mandag          Tysvær                      HåvardHelgeland                                                   

28/9     Mandag          Suldal                        Kjell Steinar Løland      Øystein Bjelland

                                                                         Sebjørn Skumsnes        Hilde K Håland

 

29/9     Tirsdag            Nedstrand                Lars Egil Bakka              Hilde K Håland

 

29/9     Tirsdag            Finnøy                      Guttorm Gudmestad      Olav T Bøe

 

30/9     Onsdag           Sandnes                      Guttorm Gudmestad    Olav T Bøe

 

1/10     Torsdag           Time                          Svein Varhaug               Leif Matningsdal

                                                                         Jarl Nord-Varhaug        Øystein Bjelland

 

Påmeldinga skal gå til den pc-kåreren som står med uthevet skrift.

Informasjon før kåringene høsten 2009

 

Det ble avholdt dommersamling hos Guttorm Gudmestad den 17/8. I år var Vest Agder med, samt to erfarne dommere fra Hordaland. Turid Sundt var også med. Dette for å prøve å få mest mulig lik dømming i region Vest. Vedlagt er også oversikten over kåringene, samt liste over dommere.

Det var lenge uvisst hva som kom til å skje med kåringa i år. Funna av antistoff mot blåtunge, og funna av skrapi i tillegg til fotråten, bidrog til at det var lenge usikkert om det i det hele tatt ville bli avholdt kåring. Det endte opp med at det ble opp til fylkeslaga om det skulle avholdes kåring eller ikke. RSG kom frem til at vi ville avholde kåring, men ta kåringen opp til drøfting med ringene og lokallaga til høsten/vinteren.

Uansett så vil det bli gardskåring de tre neste åra, hvis en velger å avholde kåring, grunnet blåtunge restriksjoner.

Kåringsavgifta er hevet til 100 kr pr kåra dyr. Samt at det kommer bare en dommer og en dommer/pc-kårer rundt på gårdene i år. Dette er på grunn av at kåringa i fjor ble for kostbar. Skal vi kunne forsvare å avholde kåring i fremtiden må kostnadene ned. Med å gjøre disse endringene vil en komme langt på veg.

NSG sin veiledende grunnpris ved salg av kåra værlam, har gått opp fra 2000 til 2200 kr. Dette hjelper jo litt på de økte kåringskostnadene.

Kåringsreglementet

Det er i år ingen endringer i kåringsreglementet.

Kravet til O-indeks er 110. Sum kåringspoeng skal være minst 140. Eget korrigert vektavvik skal være minst på ukorrigert buskapsmiddel, men ikke inkluderes i sumpoeng. (Vekta på lammet vil inngå i lammets egen O-indeks, siden en kjører en indekskjøring rett før kåringen der høstopplysningene er med.) Det er derfor viktig at en innrapporterer høstopplysningene så snart som mulig etter sanking. Viss høstopplysningene ikke er kommet inn er det august indeksen til lammet som er gjeldene frem til vekta er registrert, og ny indekskjøring er kjørt.

Vekta på lammet inngår ikke i sum poeng, men skal stå på kåringsskjema.

Skalaen er som i fjor med 5 som vrak, og 6-10 som godkjent.

Alle lam blir margtestet.

Eventuelle dispensasjoner blir gitt av styrer på kåringen. Som hovedregel blir det ikke gitt dispensasjon på NKS. For hvit Spæl kan det bli gitt dispensasjon for O-indeks. På Farga Spæl og andre småraser vil det bli gitt dispensasjon for O-indeks.

Besetninger uten Våropplysninger får ikke kåre. Eventuelle dispensasjonssøknader grunnet mangel på disse skal gå til kåringsansvarlig Per Johan Lyse i god tid før kåringsdagen.

Halte lam på kåringsdagen vil ikke bli bedømte.

Påmeldingen av lam skal gå til den pc-kåreren som er skrevet med uthevet skrift i ”Kåring og dommeroversikt 2009” Han bør ha skjema senest 2 dager før kåringen.

 Det vil bli sentral innkreving av kåringsavgifta også i år. Dette innebærer at de besetninger som er med i ring får en samlet regning ut i fra de lamma som er innmeldte som kåra i pc programmet. De besetninger som ikke er med i ring får ettersendt regning hver for seg.

Husk at alle lam skal ha to øremerker

Styrer på kåringsdagen tar kontakt med lokallagsformannen for nærmere detaljer rundt kåringen.

Gjennomføringen av kåringen.

Gjennomføringen blir som i fjor:

-          De besetninger som vil kåre lam må melde inn lamma til den pc kårer som skal ha påmeldingen. De må også melde inn til lokallagsformannen at de vil kåre lam.

-          Lokallaget setter opp en fornuftig kjørerute ut i fra om det skal være et eller to lag med.

-          Det blir med en fra lokallaget som kjentmann på hvert dommerlag.

-          Dommerne dømmer lamma, og pckårer skriver ut kåringsbeviset på plassen. NB Pc-kårer må ha en skjøtelednig som når frem til bilen

Smitte forebygging

Alle dommere kommer til å bruke overtrekksko, samt regnbukse som blir desinfisert mellom hver besetning.

Alle andre, unntatt husstanden, må vente utenfor sauehuset til dommerne er ferdige å dømme.

Det vil nok sikkert dukke opp en del utfordringer undervegs, men jeg håper at alle hjelper til så godt de kan slik at alle får kåra de lamma som de ønsker.

Hvis det viser seg at det er mer praktisk å kåre sammen med en annen kommune får dere bare bli enige med lokallag og dommere om dette.

Hvis det er noen spørsmål må dere bare ta kontakt med undertegnede.

Hilsen

Per Johan Lyse                                  

Kåringsansvarlig RSG                      

Leder i Avlsutvalget                         

Tlf 52 77 99 60

      470 36 006

pejl@online.no