Årsmelding & Regnskap

2010

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I

FUGLESTAD-BROGETE og BLÆSELAGET

onsdag den 23.februar 2011 kl 19.30 på Undheim samfunnshus

Jordbrukssjef Geir Paulsen i Time Kommune er med å snakker
om stell og gjødsling av sauebeite.

Saksliste

1.                   Godkjenning av innkalling og saksliste

2.                   Valg av 2 til å skrive under protokollen

3.                   Valg av møteleder

4.                   Årsmelding 2010

5.                   Regnskap 2010

6.                   Innkomne saker

7.                   Valg

a)                   leder 1år

b)                   2 styremedlemmer i 2 år

c)                   2 varamedlemmer for 1år

d)                  Revisor for 2år

e)                   Vararevisor for 1år

f)                    Nytt medlem i valgkomiteen for 3år

8.                   Godtgjørsel styret for 2011.

9.                   Fastsetting av kontingent for 2012

Premiering av beste lam hjemmehørende i laget/påskjønnelser

Loddsalg, varmrett og kaffe

Vel møtt!

**********************

ÅRSMELDING 2010

Styret for 2010  har vært:  Leder Steinar Fossfjell (på valg).

Styremedlemmer : Elin Fuglestad (på valg), Arve Gramstad (på valg), Ellen K. Gudmestad og Jørgen Dyrseth. Livar Ravndal (på valg) har vært 1. vara og har møtt på styremøtene. Tor  M Ravnås ( på valg) 2. vara.

Laget har pr 31.des 2010 162 medlemmer. Og laget har gjennom året hatt 6 styremøter og behandlet 25 saker.

Vårmøte der Berit Pettersen hadde foredrag om Sauekontrollen og

Høstmøte der Nils Bjørke informerte om bondelagets visjoner om sauehold og om bondelagets tanker på rovdyrproblematikken og andre sauerelaterte temaer.

Årsmøte ble avholdt 10. mars  på Undheim samfunnshus der det møtte 75 medlemmer/ interesserte. Årets foredragsholder var Thor Blichfeldt, og han snakka om forvaltning av rasene, semin, sauekontroll og smittebeskyttelse..

Grillkveld på Kyllingstad arrangert 12 August, ca 50 personer kom også i år til denne grillkvelden. Mye god grillmat og godt humør gjør dette til en flott kveld, tross faretruende mørke skyer på himmelen.

Kåring. Dette året er det første året vi som medlemmer ikke har kunnet registrere lam, og kun kåring gjennom Nsg klype har vært mulighet. Dette medførte en dramatisk nedgang i antall kårede lam blant medlemmene. Fotråtesitusajonen i Rogaland er nok også en medvirkende årsak, da det fortsatt ikke er tillat med felles kåringsdag, men kun hjemmekåring.

Det ble kåret til sammen 48 blæselam i 10 forskjellige fylker, 22 av lamma tilhører medlemmer av laget. BesteBlæsete værlam 2010 hadde Arvid Haugstad, Varhaug.

Totalt 23 Fuglestadbrogete lam ble kåret, alle i Sør- Rogaland og 19 av dem tilhører medlemmer av laget. Beste brogete lam 2010 hadde Arve Gramstad, Sandnes.

Semin: Dette året ble det satt inn nye 3 værer, to blæsete og en brogete. Dette medførte ett totalt salg fra Blæse værerne på 404 frosne og 72 ferske doser. Fuglestad værene solgte noe mindre med 61 frosne og 17 ferske doser. Blæseværene ”Lauperak” og ”Livar” var og så populære at de er fortsatt i live, slik at de skal bli stående på Staur til neste høst for videre bruk. Også dette året skal det inn nye værer. 3 stk Blæsete og 1 stk Fuglestadbrogete.

Tilskudd til medlemmer som har brukt semin i høst (inntil 5 doser). Kopi av faktura fra NSG sendes/leveres styret innen 1.4.2011

Internettsiden til laget : http://www.brogeteogblesete.com/ vi oppfordrer alle til å bruke denne så aktivt så mulig. Slik at medelmmer ikke direkte knyttet til Rogaland, Jæren kan følge laget i deres aktivitet.

Gensere/ t-skjorter og krus vil være til salgs på årsmøtet

KORRIGERT REGNSKAP etter utsendt årsmelding!

INNTEKTER
Kontingenter


30 200,00


T-skjorter, gensere, skinn og krus


13 850,00


Loddsalg


19 770,00


Andre inntekter (busstur)


21 500,08


Tilskudd NSG


11 500,00


Renter


532,31


UTGIFTER
Porto2 307,50

Årsmøteutgifter14 207,00

Andre arrangement13 600,12

Busstur30 325,00

T-skjorter, skinn, gensere og krus55 328,00

Rekvisita8 733,50

Kjøregodtgjørsel og tlf. utgifter styret14 000,00

Andre utgifter1 295,00

Gebyrer18,00

Endring varelager-35 000,00

Sum


97 352,39

104 814,12

Underskudd


7 461,73
104 814,12

104 814,12

Sum beholdning inkl. varelager

01.01.2010

122 415,79


Underskudd


7 461,73


Behold. Inkl varelager iflg. Regnskap

31.12.2010

114 954,06


Egenkapital


2009

2010

Bankinnskudd

31.des

115 915,79

73 454,06

Gavepremier/rekvisita/projektor

31.des

1 500,00

6 500,00

T-skjorter/gensere/skinn/krus

31.des

5 000,00

35 000,00

SUM


122 415,79

114 954,06

Innstilling fra valgnemda til styre for 2011:

            Leder for 1år:                         Steinar Fossfjell                                 Gjenvalg

Styremedlemmer for 2år:       Elin Fuglestad                                    Gjenvalg

Arve I. Gramstad                              Gjenvalg

1 vara for 1år:                         Livar Ravndal                                    Gjenvalg

2 vara for 1år:                         Tor Magne Ravnås                             Gjenvalg

Revisor for 2 år:                     Tore Mattingsdal                               Ny                               Vararevisor for 1år:                        Solveig K. Horve Bergsholm             Ny                             

Godtgjørsel styret for 2011: Leder                                                              5000

                                                Kasserer                                                          3000

                                                           Sekretær                                                         2000

                                                           Øvrige styremedlemmer og 1.vara                 1000

Valgkomitè :                          Et nytt medlem for 3 år                      Ny

Arvid B. Kyllingstad (3år), Ingvar Bøe (2år), Gudmund Skjæveland(går ut)

Nyeste kommentarer

06.09 | 16:21

Hei. Vi har ikke egne priser men følger NSG sin grunnpris

06.09 | 12:35

Pris på kåra lam.
Vi har brukt avlsrådet sine prisar når vi sel kåra Bles.
Er vi for grådige då? Har blæselaget andre prisar?

26.11 | 13:08

De som ønsker rasegodkjenning må først ta kontakt med raselaget, helst på epost med info.

26.11 | 13:06

Hei
I noen områder har vi folk som er godkjent av raselaget som hjelper oss å rasegodkjenne ved besøk. En kåringsdommer kan følgelig også vurdere dyr for oss.

Del denne siden